Podmínky použití

Tyto podmínky užití (dále jen „Podmínky“) internetového portálu www.testNPH.cz (dále jen „Test NPH“) provozovaného společností B. Braun Medical s.r.o., IČ: 485 86 285, se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800, Česká republika (dále jen „Společnost“), upravují práva a povinnosti osob, které jakýmkoliv způsobem užívají nebo vstupují na portál Test NPH (dále jen „uživatelé“). Společnost je vlastníkem a provozovatele portálu testNPH.cz.

Portál je provozován na internetové adrese www.testNPH.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1. Obecná ustanovení

1.1. Uživatel bere na vědomí, že portál Test NPH představuje nezávazný informační zdroj. Portál Test NPH v žádném případě nelze považovat za poskytnutí zdravotní péče ze strany jejího provozovatele.

1.2. Uživatel bere na vědomí, že portál Test NPH má výhradně informativní charakter, slouží pouze jako preventivně-podpůrný zdroj pro stanovení diagnózy a v žádném případně nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči. Informace na portálu Test NPH nelze využít jako jediný zdroj k diagnostice nemoci, poruchy nebo výběru léčebně-preventivního postupu.

1.3. Zdravotní diagnózu uživatele může stanovit výhradně lékař na základě provedeného vyšetření. Lékař také případně doporučuje vhodnou léčbu.

1.4. Společnost neodpovídá za žádné komplikace či chybnou diagnózu vzniklou užíváním tohoto portálu.

1.5. V případě, že má uživatele jakékoliv podezření na danou diagnózu, důrazně doporučujeme navštívit lékaře, a to přesto, že výsledek testu na portálů Test NPH je negativní.

1.6. Uživatel vstupem na portál Test NPH potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

2. Možnost měnit, upravovat či doplňovat obchodní podmínky

2.1. Znění podmínek je Společnost oprávněná, upravovat, měnit či doplňovat kdykoliv bez předchozího upozornění. Účinnost podmínek, jakož i jakékoliv změny nastane okamžikem zveřejněni Podmínek na portálu Test NPH.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Ochrana osobních údajů uživatelů stránek portálu Test NPH je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění (dále jen „ZOOÚ“).

3.2. Osobním údajem uživatele portálu Test NPH zpracovávaným Společností je výhradně e-mailová adresa zadaná uživatelem pro zaslání výsledku testu.

3.3. V případě Online testu pro pacienty nebo rodinné příslušníky je uživatelem zadaná e‑mailová adresa Společností zpracována výhradně k zaslání výsledků testu. V případě Online testu pro lékaře je uživatelem zadaná e-mailová adresa Společností zpracována k zaslání výsledku testu a v případě souhlasu uživatele k zasílání dalších marketingových materiálů Společnosti. Mimo zaslání výsledků testů nebude e-mailová adresa v žádném případě jakkoliv spojována a Společností dále zpracovávána se zadanými údaji a výsledky provedeného testu.

3.4. Osobní údaje zadané pacienty nebo rodinnými příslušníky budou zpracovávány pouze pro dobu nezbytně nutnou k zaslání výsledku testu. Po zaslání výsledku testu budou okamžitě likvidovány. Osobní údaje zadané lékařem jsou poskytnuty na dobu neurčitou až do odvolání souhlasu.

3.5. Zpracování osobních údajů bude probíhat automaticky či zvláště určenými zaměstnanci Společnosti.

3.6. Společnost nebude osobní údaje poskytovat žádným třetím subjektům, vyjma společnosti Story TLRS s.r.o., která zajišťuje technický provoz webové stránky.

3.7. Uživatel má veškerá práva přiznaná ZOOÚ a dalšími právními předpisy. Především má právo požádat Společnost o informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 ZOOÚ. Společnost je povinna mu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má podle § 21 ZOOÚ právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Ochrana autorských práv

4.1. Obsah a struktura portálu Test NPH jsou chráněny autorským právem.

4.2. Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu Test NPH.

4.3. Kopírování informací nebo údajů, zvláště pak použití písemných materiálů, výňatků z textů nebo obrazových materiálů je možné pouze s písemným souhlasem Společnosti.

4.4. Obsah portálu Test NPH není možné uchovávat, upravovat, měnit či šířit. K obsahu portálu není možné vykonávat ani jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Společnost předem souhlas.

5. Prohlášení uživatele

5.1. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právnímu jednání, nebo je zastoupen zákonným zástupcem.

5.2. Uživatel prohlašuje, že anonymizované údaje, které poskytuje společnosti Test NPH, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

5.3. Uživatel je povinen při vstupu na portál Test NPH a jeho užívání dodržovat právní předpisy. Uživatel je zejména povinen respektovat práva portálu Test NPH, práva Společnosti i třetích osob.

5.4. Uživatel užívá portál Test NPH na vlastní riziko.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Právní vztahy vznikající v souvislosti s portálem Test NPH, nebo na jeho základě, se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to odkud byl přístup a užití portálu Test NPH realizován.

6.2. Společnost neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu portálu Test NPH. Společnost dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním portálu Test NPH a dále za škody vzniklé z důvodu jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Společnost neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto portálu Test NPH a/nebo nemožnosti využívání jeho obsahu, v důsledku nefunkčnosti portálu, či zničení, poškození či ztrátu dat, nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

6.3. Uživatel prohlašuje, že se před zahájením užívání portálu Test NPH důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

6.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním, tj. dne 1. 1. 2017.